REGULAMIN


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług MILENIUM Klub Fitness (Klubu) mieszczącego się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Łopuskiego 38 w Kołobrzegu.


§ 2
KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

1. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem Klubu, podpisanie karnetu oraz uiszczenie opłaty.

2. Z usług Klubu korzystać mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia. Za pisemną zgodą rodziców, bądź prawnych opiekunów z usług Klub może korzystać osoba, która ukończyła 16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług Klubu tylko pod bezpośrednią opieką rodziców, bądź prawnych opiekunów.

3. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient Klubu, powinien zasięgnąć porady medycznej.

4. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, Klubowicz powinien niezwłocznie poinformować instruktora/trenera przed rozpoczęciem zajęć.

5. Klubowicz korzysta z Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostały spowodowane przez Klub lub członków jego personelu w sposób zawiniony. W szczególności Klubowicz zobowiązany jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami trenera.

6. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez osoby zarządzające Klubem lub trenerów.

7. Klubowicz ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do Klubu, jeżeli szkody powstały w sposób zawiniony.

8. Każdy Klubowicz, przebywający na terenie MILENIUM Klub Fitness, zobowiązany jest do:

8.1. przestrzegania niniejszego regulaminu;

8.2. stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania;

8.3. przyjścia na zajęcia punktualnie. Osoby spóźnione, ze względu na ich bezpieczeństwo, mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania. Spóźnienie może wywołać powstanie kontuzji;

8.4. noszenia na terenie Klubu czystego stroju i do zmiany obuwia na czyste i sportowe;

8.5. posiadania własnego ręcznika, w celu położenia go na matach;

8.6. odkładania używanego sprzętu na miejsce do tego przeznaczone;

8.7. uczestnictwa w zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania;

8.8. podporządkowania się poleceniom pracowników i obsługi Klubu;

8.9. zachowania czystości oraz higieny;

9. Na terenie Klub obowiązuje zakaz:

9.1. palenia tytoniu oraz korzystania z elektronicznych papierosów;

9.2. handlu, naklejania i pozostawiania reklam oraz ulotek;

9.3. wnoszenia, spożywania, używania i pozostawania pod wpływem napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających;

9.4. fotografowania i filmowania bez zgody pracowników Klubu;

9.5. wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych;

10. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu lub wykupić pojedyncze wejście, a następnie zostawić karnet lub zastaw w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać karnet lub zastaw. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł .

11. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

12. Szafki w szatniach udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w MILENIUM Klub Fitness.

13. Rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu i nieodebrane we wskazanym czasie (miesiąc) zostaną uznane za porzucone.


§3
CZŁONKOSTWO W KLUBIE / KARNETY

1. Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony jednego miesiąca, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. W związku z powyższym, każdy karnet ma ściśle określony termin ważności (np. od 23.04. do 22.05.), po upływie którego automatycznie traci ważność.

2. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Karnet można zawiesić lub przedłużyć tylko na podstawie druku ZUS ZLA wystawionego przez lekarza lub innego dokumentu potwierdzającego brak możliwości uprawiania aktywności sportowej. Dokument ten musi zawierać dane identyfikacyjne osoby (lekarza) go wystawiającej. Maksymalny okres przedłużenia karnetu to okres zgodny z przedstawionym dokumentem, który należy okazać w recepcji Klubu lub przesłać na adres kontakt@fitmilenium.pl

3. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Karnet utracony, zniszczony, nieczytelny, fałszowany jest nieważny.

5. Karnet OPEN jest karnetem imiennym, ważnym tylko z dokumentem tożsamości. Przy każdej wizycie należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Jego brak uniemożliwi wizytę w Klubie.

6. Klub honoruje Kołobrzeską Kartę Seniora – przy wizycie wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem


§ 4
ZAJĘCIA GRUPOWE

1. Na zajęcia fitness wpuszczana jest ściśle określona limitem liczba osób.

2. Na wszystkie treningi obowiązują zapisy, poprzez aplikację Fitssey.

3. Jeśli nie możesz przyjść na trening, pamiętaj o anulowaniu swojej rezerwacji. Możesz to zrobić najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem treningu. Odwołania rezerwacji można dokonać klikając „ANULUJ”, a anulowane wejście wróci na Twoje konto klubowicza Fitssey. Brak anulacji lub dokonanie jej po terminie, skutkuje skreśleniem wejścia w karnecie.

4. Wejście do klubu będzie możliwe tylko przed rozpoczynającymi się zajęciami, tylko i wyłącznie dla osób zapisanych.

5. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba chętnych na te zajęcia jest mniejsza niż pięć osób.

§5
SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć.

2. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych, awarii, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Klub poinformuje o wszystkich planowanych terminach zamknięcia umieszczając stosowną informację w recepcji Klubu, na stronie internetowej www.fitmilenium.pl oraz profilu Facebook. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

3. Klub powiadomi o zmianach terminu, zastępstwach lub odwołaniu zajęć grupowych umieszczając informację w recepcji Klubu, stronie internetowej, na profilu Facebook oraz aplikacji Fitssey.

4. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu lub jego zamknięcia w okresie wakacyjnym.

5. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu Facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.

6. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt Właścicielowi, wówczas klub zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy w najszybszym możliwym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Klubu mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie zdjęć przez osoby trzecie bez zgody Właściciela klubu jest zabronione.

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.